MUP ODGOVARA NA NAVODE NVO: Ne zabranjujemo proteste već pravimo balans

Cilj Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) nije da se onemogući ili obesmisli legitimno pravo na slobodu mirnog okupljanja, već da se pronađe adekvatan balans između prava jednih da protestvuju i drugih građana da uživaju svoja prava, koja su im takođe Ustavom zagarantovana, saopšteno je iz resora Mevludina Nuhodžića. Iz NVO sektora je, podsjetimo, nedavno ocijenjeno da je zabrana organizovanja javnih okupljanja na saobraćajnicama protivna crnogorskom Ustavu i međunarodnim standardima.

MUP ODGOVARA NA NAVODE NVO: Ne zabranjujemo proteste već pravimo balans

Uvažajući dileme nevladinog sektora u vezi sa najavljenim izmjenama Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama, još jednom napominjemo da cilj Ministarstva nikako nije da se onemogući ili obesmisli legitimno, Ustavom zajemčeno i međunarodno priznato pravo na slobodu mirnog okupljanja. Cilj je da se pronađe adekvatan balans između prava jednih da protestvuju i drugih građana da uživaju svoja prava koja su im takođe Ustavom i zagarantovana – saopštio je MUP.

Oni smatraju da Zakon o javnim okupljanjima i javnim priredbama pokazuje određene manjkavosti u primjeni, zbog čega su, kako smatraju, nužne izmjene ne bi li se unaprijedila određena rješenja.

58aa1077-33e4-46af-9e31-6e870a0a0a69-majkeglavna-preview-660x330
Cilj MUP-a nije da se onemogući pravo na slobodu mirnog okupljanja, već da se pronađe adekvatan balans između prava jednih da protestvuju i drugih građana da uživaju svoja prava

Pravo mirnog okupljanja, sloboda mišljenja, iskazivanje bunta ili neslaganja neotuđiva su prava slobodnog čovjeka. Međutim, uživanje prava i sloboda zagarantovanih Ustavom, zakonom i ratifikovanim međunarodnim propisima ne može se tumačiti u apsolutnom smislu, odnosno ne mogu se koristiti na način da ugrožavaju prava drugih. Kada govorimo o stepenu zaštite ljudskih prava i sloboda smatramo da smo kao država najznačajnije rezultate postigli upravo na polju ljudskih prava u čijem su fokusu jednakost svih ljudskih bića, bez obzira na razlike koje među njima postoje, kao što su socijalne, političke, ekonomske i druge – pojasnili su iz MUP-a.

Citirajući član 52 Ustava, po kojem se „jemči sloboda mirnog okupljanja bez odobrenja uz prethodnu prijavu nadležnom organu“, iz MUP-a navode da to ne znači da je to apsolutno pravo, jer se u istom članu propisuje da se „sloboda okupljanja može privremeno ograničiti odlukom nadležnog organa radi sprječavanja nereda ili vršenje krivičnog djela, ugrožavanja zdravlja, morala ili radi bezbjednosti ljudi i imovine u skladu sa zakonom“.

Zakon o javnim okupljanjima i javnim priredbama propisuje da je ‘prostor prikladan za javno okupljanje, javno mjesto pristupačno i prikladno za okupljanje lica čiji broj i identitet nije unaprijed određen i na kojem okupljanje lica ne dovodi do ugrožavanja ljudskih prava i sloboda i posebnih manjinskih prava i sloboda, zdravlja lica ili bezbjednosti imovine’. Podsjećamo i na tumačenje Komiteta za ljudska prava UN-a člana 21 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima: Pravo na mirno okupljanje će biti priznato. Nijedno ograničenje ne može biti nametnuto ostvarivanju ovog prava, osim onih koja su u skladu sa zakonom i koja su neophodna u demokratskom društvu u interesu nacionalne bezbjednosti ili javne bezbjednosti, javnog reda, zaštite javnog zdravlja ili morala ili zaštite prava i sloboda drugih – saopštio je MUP.

POVEZANI ČLANCI

Responsive Menu Clicked Image